Sunday, 28 July 2013

Islamo stulpai

Islamo stulpai:

  1. Tikėjimas.
  2. Malda.
  3. Pasninkas.
  4. Labdara.
  5. Piligrimystė.


Esminis stulpas yra tikėjimas: tikėjimas, kad yra tik Vienintelis Viešpats be jokių partnerių ir kad Muhammad yra Jo pranašas ir pasiuntinys. Jei neįvykdomas šis stulpas, tada tikėjimas islamo religija netenka prasmės.
Kiti stulpai yra išpildomieji – atlikdami juos, išpildome islamo religiją.

Islamo stulpai hadisuose

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Islamas pastatytas ant penkių stulpų: liudijimo, kad nėra kito dievo tik Vienintelis Viešpats ir kad Muhammad yra Allah pasiuntinys; maldų atlikimo; išmaldos mokėjimo; piligrimystės atlikimo; ir pasninkavimo Ramadano mėnesį.“ (Muslim, Bukhari)

Žmogus atėjo pas Allah pasiuntinį (salAllahu aleihi wa salam) ir paprašė: „Nurodyk man veiksmą, kuris mane įleis į Rojų ir apsaugos nuo Ugnies.“  Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Garbink Allah bei nepriskirk Jam jokių partnerių, atlikinėk maldas, mokėk zakatą ir palaikyk gerus santykius su artimaisiais.“ (Bukhari, Muslim)

 Hadisai apie maldą

Vieną dieną pas pranašą (salAllahu aleihi wa salam) atėjo jo kompanionas ir paklausė: „Kokį dalyką Allah mėgsta labiausiai?“ Muhammad (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: „Dalykas, kurį Allah mėgsta labiausiai, yra kada žmonės meldžiasi laiku.“ (Bukhari)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: “Sunkiausios maldos dviveidžiams yra Isha ir Fajr, tačiau jei tik jie žinotų, kas jose slypi, jie ateitų maldai net ir tada, jeigu reikėtų šliaužti.” (Bukhari)

Abu Huraira pranešė pranašą (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Allah sakė- svarbiausia iš veiksmų, pagal kurias Allah tarnas atsiskaitys Teismo dieną, bus jo maldos. Jei jos bus tinkamos, jis klestės ir jam pasiseks, o jei jos tebus trokštamos, jam nepasiseks ir jis kęs. Jei kas nors netinkama jo privalomose maldose, Viešpats pasakys: "Pažiūrėkim, ar Mano tarnas turi kokių papildomų maldų, kuriomis galėtų būti padengta tai, kas netinkama jo būtinose maldose." Tada likusieji veiksmai bus vertinami panašiai." (Tirmidhi; Albani suklasifikavo kaip sahih)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Allah padarė privalomas penkias maldas. Kas atliks be priekaištų apsiplovimą, melsis maldas jų laiku, atliks jų nusilenkimus, sukniūbimus ir khushu, tas turės pažadą iš Allah, kad Jis jam atleis. O kas neatliks to, tas neturės Allah pažado. Jis arba atleis jam, arba nubaus.“ (Malik, Ahmad, Abu Dawud, Nasai. Pagal Albani tai sahih)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) paklausė: „Jei asmuo turėtų upelį šalia namų ir maudytųsi jame penkis kartus per dieną, ar, manote, jis turėtų nors kiek nešvarumų ant savęs?" Žmonės atsakė: „Neliktų jokio nešvarumo ant jo.“  Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: „Taip pat yra su penkiomis maldomis: Allah nuvalo nuodėmes jomis.“ (Bukhari, Muslim)

Abu Huraira pranešė pranašą (salAllahu aleihi wa salam) sakius: "Penkios kasdienės maldos ir penktadienio malda nuo vieno penktadienio iki kito yra išperkančios nuodėmes (padarytas tarp tų maldų)." (Muslim)

Hadisai apie pasninką

Abu Huraira pranešė pranašą (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Kas pasninkaus Ramadano mėnesį dėl nuoširdaus tikėjimo ir vylimosi gauti apdovanojimą iš Allah, to visos praeities nuodėmės bus atleistos, ir kas stovės Qadr naktį melsdamasis dėl nuoširdaus tikėjimo ir vylimosi gauti apdovanojimą iš Allah, to visos prieš tai padarytos nuodėmės bus atleistos." (Bukhari)

Pasninkas tarpininkaus tarp žmogaus ir Allah Teismo Dieną sakydamas: „O Viešpatie, aš apsaugojau jį nuo maisto ir fizinių troškimų dieną, leisk man būti jo tarpininku.“ (Pranešta Ahmad. Al-Haythami klasifikavo kaip hasan)

Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Kas pasninkaus vieną dieną dėl Allah, tą Allah atitolins nuo Pragaro septyniasdešimties metų atstumu.“ (Muslim)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Kai Ramadano mėnuo prasideda, Rojaus vartai atidaromi, o Pragaro uždaromi, ir velniai surakinami grandinėmis.“ (Bukhari)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Pasninkas yra skydas nuo Ugnies.“ (Ahmad, Nasai)

Hadisai apie labdarą

Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Kas Allah pagalba tapo turtingu ir nemoka zakato iš savo turtų, to turtai Prisikėlimo Dieną bus paversti į plikagalvęs nuodingą gyvatę su dviem juodom dėmėm virš akių.  Gyvatė apsivynios jo kaklą ir kandžios jo skruostus sakydama: „Aš tavo turtai, aš tavo lobis...“ Tada pranašas (salAllahu aleihi wa salam) parecitavo: „Ir tegu nemano tie, kurie šykšti malonių, jiems Allah dovanotų, kad tai- jiems geriau. Ne, tai blogiau jiems. Bus jų kaklai apvynioti Prisikėlimo Dieną tuo, ko jie pašykštėjo. Allah priklauso dangaus ir žemės paveldas. Ir Allah žino, ką jūs darote.“ (3:180) (Bukhari)

Žmogus paklausė pranašo (salAllahu aleihi wa salam): "O Allah pasiuntiny! Kokia labdara yra geriausia?" Jis (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: "Duoti labdarą, kai esi sveikas ir trokštantis turtų, tikėdamasis tapti turtingu ir bijodamas būti vargšu. Neatidėliokite duoti labdaros iki valandos, kada gulėsite mirties patale, kai sakytumėte "Duokite tiek ir tiek tam ir tam ir duokite tiek ir tiek tam ir tam", nes tuo metu nuosavybė jau nebe jūsų, bet priklauso kitam (tai yra paveldotojui).'' (Bukhari)

Abu Hurairah pranešė Allah pasiuntinį (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Allah pasakė: "Išleisk (labdarai), o Adomo sūnau, ir aš išleisiu tau (tavo naudai)." (Bukhari)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Jei kas duoda labdarai tiek, kas lygu vienam datulės vaisiui, iš sąžiningai uždirbtų pinigų- ir Allah priima tik sąžiningai uždirbtus pinigus- tai Allah paima tai į savo dešinę (ranką) ir padidina atlygį tam asmeniui (kuris davė) taip, tarsi kas nors užaugintų savo kumeliuką tiek, kad jis pasidarytų didelis kaip kalnas.“ (Bukhari)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Apsaugok savo nuo Pragaro ugnies net ir duodamas pusę datulės labdarai.“ (Bukhari)

Hadisai apie piligrimystę

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) buvo paklaustas: „Koks veiksmas geriausias?“ Jis (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: „Tikėjimas Allah ir Jo pasiuntiniu.“ Tada vėl buvo paklaustas: „Koks tada?“ Jis (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: „Džihadas Allah kelyje.“ Tada vėl buvo paklaustas: „Kas tada?“ Jis (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: „Priimtas Hadžas.“ (Bukhari)

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Kas vyks į Hadžą vien tik dėl Allah, neturės lytinių santykių, neįvykdys jokių pasipiktinimą keliančių dalykų, tas grįš toks, tarsi gimimo dieną.“ (Bukhari)


Aisha papasakojo: „Aš pasakiau: „O, Allah apaštale! Mes manome, kad džihadas yra geriausias veiksmas.“ Pranašas atsakė: „Geriausias džihadas (moteriai) yra Hadžas Mabrur (priimtas Hadžas).“ (Bukhari)

No comments:

Post a Comment